Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Çalışan Memnuniyet Anketi Aydınlatma Metni

Çalışan Memnuniyet Anketi Aydınlatma Metni

LEVENT HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ 
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Levent Hastanesi Anonim Şirketi(“Özel Levent Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0608 0708 1400 0001

Adresi: Ortabayır Mah. Oto Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul

Telefon: 444 46 54 Faks: 0 212 279 38 94 E-mail: info@leventhastanesi.com.tr

Özel Levent Hastanesi, internet adresinde (https://leventhastanesi.com/calisan-memnuniyet-anketi/) bulunan  Çalışan Memnuniyet Anketi Formu oluşturulması esnasında anketi dolduran gerçek kişilere ait:

Çalışan Bilgileri (Ad Soyadı, Cinsiyet, Yaş Kategorisi, Eğitim Durumu, Mesleği, Görev Süresi, Çalıştığı Bölüm ve Aldığı Eğitime Uygun Bölümde Çalışma Bilgisi); anketi dolduran çalışanın kimliğinin tespiti amacıyla işlenmektedir.

Anket Bilgileri (Yıl-Tarih Bilgisi,  Anket Sorularına Verilen Cevaplar, Görüş ve Öneri alanı mesaj içeriği bilgileri); iş sürekliliğini sağlanması, gerekli denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; elektronik ortamda elde edilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde yetkili kamu kurumları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.leventhastanesi.com.tr web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Özel Levent Hastanesi’ne başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Özel Levent Hastanesi

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call