Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Evde Bakım Hizmeti Aydinlatma Metni

Evde Bakım Hizmeti Aydinlatma Metni

LEVENT HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ

EVDE BAKIM HİZMETİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Levent Hastanesi Anonim Şirketi (“Özel Levent Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0608 0708 1400 0001

Adresi: Ortabayır Mah. Oto Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul

Telefon: 444 46 54 E-mail: info@leventhastanesi.com.tr  Faks: 0 212 279 38 94

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için Özel Levent Hastanesi olarak aşağıdaki kişisel verileri; online muayene hizmeti süreçlerinde hastalarımızdan veya hasta yakınlarından almaktayız. Hastalarımıza ait işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri (Ad soyad, T.C. kimlik numarası)

Hasta kimlik tespiti ve hasta kimlik doğrulaması, hasta kayıt süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, kurum içi yönlendirmenin yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim Bilgileri (E- posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

Hastalarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, randevu taleplerinin oluşturulması ve randevu alındığı takdirde randevuya ilişkin bilgi sağlanması, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılması

Muayene için talep edilen bölüm

Hastane iş faaliyetlerinin ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hastane iç işleyişi ve operasyonların planlanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel sağlık sigortası bilgisi

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması

Evde bakım hizmetinizin içeriği, evde bakım hizmetinin hangi adreste alınacağı, varsa mesaja ilişkin içerik

Evde bakım hizmeti süreçlerinin planlaması ve yürütülmesi, hasta ilişkilerinin yürütülmesi, hastaların talep ve şikayetlerini karşılamak

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sürekli Kullanılan İlaçlar

Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

 

Elde edilen tüm kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla; hasta işlemlerine ilişkin bir ihtilaf doğması halinde bu ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek amacıyla dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere Avukatlar ile paylaşabilmekteyiz.

Özel sağlık sigortası bilgisi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, özel sağlık sigortasının kullanabilmesi ve sigorta işlemlerinin tamamlanması amacıyla, hastanın sözleşmesi bulunan Sigorta Şirketi ile paylaşabilmekteyiz.

İşlenen Kişisel verileriniz; doldurduğunuz form vasıtasıyla otomatik yolla işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Hastanemize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.leventhastanesi.com.tr web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Özel Levent Hastanesine başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya adresimize posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Levent Hastanesi Anonim Şirketi

 

 

 

 

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call