Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Canlı Destek Aydınlatma Metni

Canlı Destek Aydınlatma Metni

LEVENT HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ

CANLI DESTEK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Levent Hastanesi Anonim Şirketi (“Özel Levent Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0608 0708 1400 0001

Adresi: Ortabayır Mah. Oto Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul

Telefon: 444 46 54    E-mail: info@leventhastanesi.com.tr  

 

İrtibata geçtiğiniz konuya ilişkin ilettiğiniz tüm kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla işlemekteyiz.

Elde edilen tüm kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz.

İşlenen Kişisel verileriniz; beyanlarınız, gönderdiğiniz belgeler vasıtasıyla dijital ortamda otomatik yolla işlenecektir.

Live Chat (Tawk.to) uygulaması yurtdışı merkezli bir uygulama olduğu için ilettiğiniz veriler uygulamanın yurtdışı serverlarında da kaydedilmektedir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11 gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.leventhastanesi.com.tr web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Özel Levent Hastanesi’ne başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Levent Hastanesi Anonim Şirketi

 

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call