Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni

LEVENT HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ

HASTA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Levent Hastanesi Anonim Şirketi (“Özel Levent Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0608 0708 1400 0001

Adresi: Ortabayır Mah. Oto Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul

Telefon: 444 46 54 E-mail: info@leventhastanesi.com.tr  Faks: 0 212 279 38 94

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için Özel Levent Hastanesi olarak aşağıdaki kişisel verileri; tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi süreçlerinde hastalarımızdan, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından almaktayız. Hastalarımıza ait işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, doğum tarihi, imza, T.C. kimlik kartı bilgileri, geçici T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası)

Hasta kimlik tespiti ve hasta kimlik doğrulaması, hasta kayıt süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, kurum içi yönlendirmenin yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Fatura Bilgileri (IBAN bilgileri, banka bilgileri gibi ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal veriler)

Fatura düzenlemek üzere kanuni zorunlulukları yerine getirmek

Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim Bilgileri (E- posta Adresi, Cep/Telefon Numarası)

Hastalarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, randevu taleplerinin oluşturulması ve randevu alındığı takdirde randevuya ilişkin bilgi sağlanması, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılması, kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim Bilgileri (E- posta Adresi, Cep/Telefon Numarası)

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ileti tercihleriniz ve açık rızanız doğrultusunda özel günlere ilişkin tebrik/kutlama, bilgilendirme ve tanıtım iletileri gönderilmesi

Açık Rıza Alınması

Hasta protokol numarası, muayene için talep edilen bölüm ve doktor ismi

Hastane iş faaliyetlerinin ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hastane iç işleyişi ve operasyonların planlanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Onam formunda belirtilen veriler

Tıbbi bir müdahale durumlarda alınan onamın ispatını sağlamak

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Sigorta Bilgileri (Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri)

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sağlık Bilgileri - Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileri (Hasta yaş-kilo, biyometrik ve genetik verileri, geçmiş operasyon bilgileri, geçirilen operasyona ilişkin her türlü gerekli bilgi bulgu, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teşhis ve tedavinin gerektirdiği sağlık bilgisi olarak değerlendirilebilecek her türlü bilgi)

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırma yapılması, teçhizat, ilaç ve benzeri araç-gereçlerin temini, reçete hazırlanması

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Cinsel Hayata İlişkin Bilgiler

Talep ve Şikâyet Verileri (Hastalar tarafından iletilen tüm talep ve şikayetler)

Hasta ilişkilerinin yürütülmesi, hastaların talep ve şikayetlerini karşılamak

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Randevu Bilgileri

Hasta randevularının oluşturulması, takibi ve yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Elde edilen tüm kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla; hasta işlemlerine ilişkin bir ihtilaf doğması halinde bu ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek amacıyla dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere Avukatlar ile paylaşabilmekteyiz. Ayrıca:

Fatura Bilgileri, muhasebe işlemlerini yürütmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere Mali Müşavirler ve yazılım sistemlerini kullandığımız Tedarikçilerle,

Sağlık Bilgileri; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla Sağlık.NET, SGK Medula Sistemi ve e-Nabız Sistemleri aracılığıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile, sağlık hizmetleri için destekleyici hizmetlerin alınabilmesi (bazı tetkik ve testlerin yapılması gibi) amacıyla sağlık laboratuvarları ve kuruluşları ile,

 

Sağlık ve Sigorta Bilgileri; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, özel sağlık sigortasının kullanabilmesi ve sigorta işlemlerinin tamamlanması amacıyla, hastanın sözleşmesi bulunan Sigorta Şirketi ile,

Ad soyad ve iletişim bilgileri, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve açık rızanız olması halinde ileti tercihleriniz doğrultusunda bilgilendirme, tanıtım ve özel günlere ilişkin tebrik/kutlama iletileri gönderilmesi amacıyla hizmet aldığımız Tedarikçilerle ve İleti Yönetim Sistemi ile paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel verileriniz; beyanlarınız, gönderdiğiniz e-postalar, doldurduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla işlenecektir. Güvenlik kamerası kayıtları otomatik yolla işlenmektedir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Hastanemize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.leventhastanesi.com.tr web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Özel Levent Hastanesine başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya adresimize posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Levent Hastanesi Anonim Şirketi

 

 

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call