Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İletişim Formu Aydınlatma Metni

LEVENT HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ 
İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Levent Hastanesi Anonim Şirketi(“Özel Levent Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0608 0708 1400 0001

Adresi: Ortabayır Mah. Oto Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul

Telefon: 444 46 54 Faks: 0 212 279 38 94 E-mail: info@leventhastanesi.com.tr

Özel Levent Hastanesi, internet adresindeki İletişim menüsünde bulunan, formu oluşturulması esnasında mesajı oluşturan gerçek kişilere ait: konu, ad, e-posta adresi ve mesaja ilişkin verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, sunulan hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme yapılması amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; elektronik ortamda elde edilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde yetkili kamu kurumları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.leventhastanesi.com.tr web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu Özel Levent Hastanesi’ne başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Özel Levent Hastanesi

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call