Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Kalite Politikamız ve Kalite Yönetim Birimi

Kalite Politikamız  ve Kalite Yönetim Birimi

Kurumsal bir kimlikle, en iyi alt yapı, tıbbi donanım ve çağdaş teknolojiyi kullanarak tecrübeli ve güler yüzlü bir ekiple hasta haklarına saygılı, tıbbi etik ve deontolojiye uygun hizmet vermek, bu hizmeti verirken Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek personelin aktif katılımı ile bir takım ruhu içerisinde çalışmak, Levent Hastanesi ekibinin kalite politikasıdır.

Kalite Yönetim Biriminin Amacı

Hastanemizin içinde süregelen tüm faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve hastane yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. 

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

Kalite Yönetim Birimi hastane içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Kurulunun tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

Bununla birlikte Kalite Yönetim Birimi;

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Bölüm Hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Hastanenin öz değerlendirmeleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetini değerlendirir.

SKS çerçevesinde hazırlanan doküman yönetimini sağlar.

Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin faaliyetlerini takip eder.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.

Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.

Hasta Güvenliği Komitesi

Özel Levent Hastanesi Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri ve Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda yapılacak olan hasta güvenliği ve diğer konularda gelen öneri, beklenmedik olay ve uygunsuzlukları değerlendirmek, planlamak, uygulanması için birimleri organize ve koordine etmek ve uygulamaların uygunluk ve etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Eğitimi Komitesi

Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda kuruma uygun nitelikte personel alınmasına rehberlik etmesi, tüm personelin sürekli eğitimini sağlanması, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkân tanınmasını sağlamaktan, sosyal organizasyonların koordinasyonundan ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Tesis Güvenliği Komitesi

Özel Levent Hastanesinde Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümlerin yapılarak takibi sağlamak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Özel Levent Hastanesi Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

Akılcı İlaç Kullanım Komitesi

Özel Levent Hastanesine tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile Özel Levent Hastanesi çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ile eczane arasındaki etkin iletişimi sağlamak için yöntem belirlemekten sorumlu kuruldur.

Transfüzyon Komitesi

Özel Levent Hastanesi’nin vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Bebek Dostu Hastane Komitesi

Özel Levent Hastanesi’nde anne sütünün teşviki ve anne sütünü, anne sağlığı hizmetlerini, bebek bakımı ve Anne Sütü ile Beslenmenin On Adımını yaygınlaştırmak, Bununla ilgili kurum için ve kurum dışı sosyal projeleri etkin şekilde organize etmek ve yönetmekle sorumlu bir komitedir.

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call